Ch. Columbus v. Petersberg Igor v. d. Landshoeve Ch. Iwan v. Haus am Sollbrüggenpark
Eda
Ch. Primavera v. Petersberg Ch. Hektor v. Petersberg
Ch. Joyeuse v. Petersberg
Cora v. Katzwinkel Ch. Arko v. Küsterhof Cato v. Saint Johns
Alexa v. Katharinenhof
Draga v. Hangelstein Amigo v. Kehlbachtal
Afra v. Streitbachtal